മുഖത്തിരിക്കുന്ന മീശയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ ? ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം; അക്രമം ലൈവ്