കോളേജുകളിലും സര്‍വകലാശാലകളിലും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചു – അധ്യാപകര്‍ക്കും ബാധകം

1 thought on “കോളേജുകളിലും സര്‍വകലാശാലകളിലും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചു – അധ്യാപകര്‍ക്കും ബാധകം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!