നിയമത്തിന്റെ കണ്ണ് അടഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ ജനം നിയമം കൈയ്യിലെടുക്കുന്നതിനെ എങ്ങിനെ തെറ്റുപറയും ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം: How can people error on the side of the law when the eyes of the law are closed? The protest is strong on social media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!