ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ സോളാർ പാനൽ; 325 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!