നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഏഴു വാഹനങ്ങൾക്ക് നാശം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPORTS

error: Content is protected !!