അടിമാലി പഞ്ചായത്തിലെ തമ്മിലടി; ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷേധിച്ചു.

SPORTS

error: Content is protected !!