പ്രണയം നിരസിച്ച യുവാവിന് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം; അടിമാലിയിൽ യുവാവിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു

SPORTS

error: Content is protected !!