അടിമാലിയിലെ വ്യാപാരിയുടെ 40,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്തു.

SPORTS

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: