ശരീരത്തില്‍ 33 വെട്ടുകളും 26 വെട്ടുകൾ ചന്ദ്രനിലും,മുറിവുകളിലേക്കും വായിലേക്കും കീടനാശിനി ഒഴിച്ചു.

SPORTS

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: